งบการเงิน ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

Click to rate this post!
[Total: 140 Average: 5]

งบการเงิน (Financial Statement) หมายถึง รายงานทางการเงินที่แสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของกิจการ ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ณ วันสิ้นงวดบัญชี อาจจะเป็นระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี
ส่วนประกอบของงบการเงินที่สมบูรณ์ ควรประกอบด้วย
1. งบดุล (Balance Sheet)
2.งบกำไรขาดทุน (Profit and Loss Statement)
3.งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ (Statement of changes in owner’s equity)
4.งบกระแสเงินสด ( Cash Flow statement)
5.หมายเหตุประกอบเงินการเงิน (Note to Financial Statementงบการเงิน ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
งบการเงิน ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

(Visited 463 times, 1 visits today)
Scroll to Top