สินค้าสูญหาย ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

Click to rate this post!
[Total: 174 Average: 5]

สินค้าที่บริษัทซื้อมาเพื่อขายได้สูญหาย เนื่องจากถูกโจรกรรมและบริษัทได้แจ้งความไว้แล้ว ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่


ตอบ: กรณีสินค้าสูญหาย เข้าลักษณะเป็นสินค้าขาดจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบตามมาตรา 77/1 (8) (จ) แห่งประมวลรัษฏากร บริษัทมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามราคาตลาดของสินค้าที่สูญหายไปดังกล่าว ตามมาตรา 79 และมาตรา 79/3 (3) แห่งประมวลรัษฏากร (กค 0706/พ/1887 ลงวันที่ 5 เมษายน 254

สินค้าสูญหาย ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
สินค้าสูญหาย ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
(Visited 909 times, 1 visits today)
Scroll to Top