หลักเกณฑ์ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

Click to rate this post!
[Total: 64 Average: 5]

[b]ฐานภาษีสำหรับการให้บริกาขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ มีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างคะ !!! wanwan006[/b]


ตอบ: [b]การให้บริการขนสินค้าระหว่างประเทศ[/b] wanwan016

ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม ฐานภาษีสำหรับการให้บริการรับขนสินค้าระหว่างประเทศ กรณีฐานภาษีสำหรับการให้บริการ มีหลักเกณฑ์ดังนี้

-ฐานภาษีสำหรับการรับขนสินค้าระหว่างประเทศ ให้คำนวณจากมูลค่าของค่าโดยสารที่ได้รับสำหรับระยะทางจากต้นทางถึงปลายทางตามที่ระบุในตั๋วโดยสาร รวมถึงค่าธรรมเนียมและผลประโยชน์อื่นที่เรียกเก็บจากผู้โดยสาร
-ฐานภาษีสำหรับการให้บริการ ให้คำนวณจากมูลค่าของค่าระวางที่ได้รับ สำหรับระยะทางจากต้นทางถึงปลายทางตามที่ระบุในแอร์เวย์บิลในกรณีรับขนสินค้าโดยอากาศยาน รวมถึงค่าธรรมเนียมและผลประโยชน์อื่นที่เรียกเก็บจากผู้รับบริการอันเนื่องมาจากการให้บริการรับขนสินค้า ไม่ว่าสายการบินนั้นจะให้บริการรับขนสินค้าเองทั้งหมด หรือให้ผู้ประกอบการอื่นรับขนส่งช่วงให้

[center]+++++ wanwan005 +++++[/center]

หลักเกณฑ์ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
หลักเกณฑ์ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

(Visited 8 times, 1 visits today)
Scroll to Top