เงินกองทุนที่ตั้งขึ้นเพื่อซื้อสินทรัพย์หรือเพื่อขยายกิจการ ที่ดินหรืออาคารในการขยายโรงงาน

Click to rate this post!
[Total: 99 Average: 5]

      เงินกองทุนที่ตั้งขึ้นเพื่อซื้อสินทรัพย์หรือเพื่อขยายกิจการ ในกรณีที่ผู้บริหารงานเห็นสมควรกันเงินไว้เพื่อซื้อสินทรัพย์ใหม่ เป็นต้นว่าที่ดินและอาคารหรือเพื่อขายโรงงานให้ใหญ่โตขึ้น ก็อาจกันเงินตั้งไว้เป็นเงินที่ตั้งไว้เป็นเงินกองทุนได้เหมือนกัน เงินกองทุนที่อาจตั้งขึ้นเพื่อไว้จ่ายค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนใหญ่ เช่น เมื่อหมดสัญญาเช่าปัจจุบันอาจต้องจ่ายเงินเปล่าจำนวนหนึ่งต่าอายุสัญญาเช่า นอกเหนือจากค่าเช่าที่ต้องจ่ายเป็นรายเดือนในระหว่างที่ยังไม่หมดสัญญาเช่างวดปัจจุบัน อาจกันเงินสะสมไว้เป็นงวดๆ ให้เพียงพอสำหรับที่ต้องจ่ายเป็นเงินกินเปล่า ก็เข้าลักษณะเดียวกันกับการตั้งเงินกองทุนเพื่อซื้อสินทรัพย์

เงินกองทุนที่ตั้งขึ้นเพื่อซื้อสินทรัพย์หรือเพื่อขยายกิจการ ที่ดินหรืออาคารในการขยายโรงงาน
เงินกองทุนที่ตั้งขึ้นเพื่อซื้อสินทรัพย์หรือเพื่อขยายกิจการ ที่ดินหรืออาคารในการขยายโรงงาน
(Visited 289 times, 1 visits today)
Scroll to Top