การบันทึกบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตัวอย่าง

Click to rate this post!
[Total: 808 Average: 5]

สงสัยเรื่องตั๋วสัญญาใช้เงิน บันทึกบัญชีอย่างไร


เมื่อมีการออกตั๋วสัญญาใช้เงินก็จะต้องมีภาระดอกเบ้ยเกิดขึ้นด้วยเสมอ โดยมักจะแบ่งการจ่ายเป็น 2 กรณี คือ

1. หักดอกเบี้ยเลย เมื่อวันรับเงินตามตั๋ว ซึ่งจะทำให้ได้รับตัวเงินไม่ครบตามหน้าตั๋ว

2. จ่ายดอกเบี้ยแยก แต่ในทางปฏิบัติมักจะเป็นกรณีแรกกล่าวคือหักเงินหน้าตั๋วเลย

ตัวอย่าง บริษัทมีการกู้เงินจากธนาคารโดยออกเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน มูลค่า หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาท มีอายุ 3 เดือน เมื่อถึงวันครบกำหนดยังไม่มีเงินชำระทางบริษัทได้ออกเช็คเพื่อชำระตั๋วสัญญาใช้เงิน และออกตั๋วฉบับใหม่ มูลค่า หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทเท่ากัน

*** วันที่ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน Dr. ธนาคาร 1,650,ooo Dr. ดอกเบี้ยจ่าย 50,000 Cr. ตั๋วสัญญาใช้เงิน 1,700,000

*** เมื่อตั๋วสัญญาครบกำหนดชำระ Dr. ตั๋วสัญญาใช้เงิน 1,700,000 Cr. เช็ค ( ตั๋วเงินจ่าย ) 1,700,000

*** และในวันเดียวกัน ก็ออกตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับใหม่ Dr. ธนาคาร 1,625,000 Dr. ดอกเบี้ยจ่าย 75,000 Cr. ตั๋วสัญญาใช้เงิน 1,700,000

การบันทึกบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตัวอย่าง
การบันทึกบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตัวอย่าง
(Visited 9,028 times, 1 visits today)
Scroll to Top