กิจการ การค้า มีรูปแบบ ประเภทของธุรกิจ อะไรบ้าง

Click to rate this post!
[Total: 521 Average: 5]

รูปแบบของกิจการค้ามีอะไรบ้าง

รูปแบบของกิจการค้า แบ่งได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ

1.กิจการค้าเจ้าของคนเดียว (Single proprietorship) คือ กิจการขนาดเล็กที่มีบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของ

2.ห้างหุ้นส่วน (Partnership) คือ กิจการค้าที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมกันเป็นเจ้าของโดยมีสัญญาตกลงรวมทุนกันเป็นหุ้นส่วนประกอบการค้าเพื่อหวังกำไร ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ห้างหุ้นส่วนแยกได้เป็น 2 ประเภท   

     2.1 ห้างหุ้นส่วนสามัญ คือ ห้างหุ้นส่วนประเภทที่ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันในหนี้สินทั้งหมดโดยไม่จำกัดจำนวน

     2.2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คือ ห้างหุ้นส่วนที่ประกอบด้วยผู้เป็นหุ้นส่วน 2 ประเภท คือ 

        – หุ้นส่วนประเภท จำกัดความรับผิดชอบ

        – หุ้นส่วนประเภท ไม่จำกัดความรับผิดชอบ 

3.บริษัทจำกัด (Company limited or Corporation) คือ กิจการค้าที่จั้งขึ้นในรูปของนิติบุคคลด้วยการแบ่งทุนเป็นหุ้นมีมูลค่าเท่าๆ กัน

แนะนำ บทความที่เกี่ยวข้อง  

กิจการ การค้า มีรูปแบบ ประเภทของธุรกิจ อะไรบ้าง
กิจการ การค้า มีรูปแบบ ประเภทของธุรกิจ อะไรบ้าง
(Visited 5,339 times, 1 visits today)
Scroll to Top