ตรางค่าใช้จ่ายในการ จดทะเบียนบริษัท

Click to rate this post!
[Total: 77 Average: 5]

ตารางค่าธรรมเนียม การขอใบสำคัญหรือใบแทนใบสำคัญ การขอตรวจเอกสาร การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง และการขอหนังสือรับรอง ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด     บาท

1.การออกใบสำคัญหรือใบแทนใบสำคัญ
1.1 การขอใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจำกัด ฉบับละ 100.-
1.2 การขอใบสำคัญหรือใบแทนใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน บริษัท มหาชน จำกัด ฉบับละ 200.-

2. การตรวจเอกสาร
2.1 การตรวจคำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบของห้างหุ้นส่วน รายละ 50.-   หรือบริษัทจำกัด
2.2 การตรวจเอกสารของแต่ละบริษัท (บริษัทมหาชนจำกัด) ครั้งละ 50.-
2.3 การตรวจงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น รายละ 50.-

3. การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง หน้าละ 50.-
4. การขอหนังสือรับรองข้อความในทะเบียน รายการละ 40.-
5. การถ่ายข้อมูลที่ได้จัดทำจากระบบคอมพิวเตอร์       – ค่าบริการ ครั้งละ 800.-    – ค่าบันทึกข้อมูลซึ่งมีความยาวของระเบียนไม่เกินสองร้อยอักขระ ระเบียนละ 0.30    ในกรณีระเบียนมีความยาวมากกว่าสองร้อยอักขระ ให้คิดทุกจำนวนสองร้อยอักขระ เป็นหนึ่งระเบียน         เศษของสองร้อยอักขระ ให้คิดเป็นหนึ่งระเบียน     หมายเหตุ”ระเบียน” หมายความว่า หน่วยของรายการข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูลซึ่งแสดงออกในรูปของอักขระ ในแต่ละบรรทัด
6. การถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ขอข้อมูล       – ค่าธรรมเนียมในการให้บริการติดตั้งโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูล ครั้งละ 3,000.-   – ค่าบริการถ่ายโอนข้อมูล รายละ 60.-   – การต่อโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูล เนื่องจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตัดการเชื่อมโยงข้อมูล ครั้งละ 3,000.-

หมายเหตุ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะตัดการเชื่อมโยงข้อมูลเมื่อปรากฏว่าไม่มีการใช้บริการถ่ายโอนข้อมูล เป็นระยะเวลาหกเดือนติดต่อกันนับตั้งแต่ติดตั้งหรือต่อโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลหรือนับจากมีการถ่ายโอนข้อมูลครั้งสุดท้าย   จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน     บาท
1. จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
1.1 ทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนรวมกันไม่เกิน 1,000,000 บาท   1,000.-
1.2 ทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนรวมกันทุก 100,000 บาท ที่กำหนดไว้   100.-   (เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)
1.3 ทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนรวมกันตั้งแต่ 5,000,000 บาท   5,000.-

2. จดทะเบียนควบห้างหุ้นส่วน   2,000.-
3. จดทะเบียนแก้ไขชื่อห้างหุ้นส่วน   400.-
4. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์   400.-
5. จดทะเบียนแก้ไขที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ และ/หรือสำนักงานสาขา   400.-
6. จดทะเบียนหุ้นส่วนเข้าใหม่ คนละ 300.-
7. จดทะเบียนหุ้นส่วนออก คนละ 300.-
8. จดทะเบียนแก้ไขทุน
8.1 จดทะเบียนลดทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน คนละ 300.-
8.2 จดทะเบียนเพิ่มทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน       คิดตามทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนที่เพิ่มขึ้นรวมกันทุก 100,000 บาท   100.-   (เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)       เพิ่มทุนตั้งแต่ 5,000,000 บาท   5,000.-
9. จดทะเบียนเปลี่ยนสิ่งที่นำมาลงหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วน คนละ 300.-
10. จดทะเบียนเปลี่ยนจำพวกหุ้นส่วน คนละ 300.-
11. จดทะเบียนแก้ไขหุ้นส่วนผู้จัดการ   400.-
12. จดทะเบียนข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ   400.-
13. จดทะเบียนแก้ไขตรา   400.-
14. จดทะเบียนรายการอื่น ๆ ซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ   400.-
15. จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน   400.-
16. จดทะเบียนเปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี   400.-
17. จดทะเบียนแก้ไขอำนาจผู้ชำระบัญชี   400.-
18. จดทะเบียนแก้ไขสำนักงานชำระบัญชี   400.-
19. จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี   400.-   จดทะเบียนบริษัทจำกัด   บาท

1. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
1.1 ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 บาท 500.-
1.2 ทุนจดทะเบียนทุก 100,000 บาท ที่กำหนดไว้ 50.-   (เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)  1.3 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 50,000,000 บาท 25,000.-
2. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนจัดตั้งบริษัท
2.1 จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทุกข้อ(นอกจากการเพิ่มทุน) 400.-
2.2 จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อเพิ่มทุน
(1) ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มไม่เกิน 1,000,000 บาท 500.-
(2) ทุนจดทะเบียนทุก 100,000 บาท ที่เพิ่มขึ้น 50.-   (เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)  (3) ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มตั้งแต่ 50,000,000 บาท 25,000.-
3. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด
3.1 ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 บาท 5,000.-
3.2 ทุนจดทะเบียนทุก 100,000 บาท ที่กำหนดไว้ 500.-   (เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)  3.3 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป 250,000.-
4. จดทะเบียนควบบริษัทจำกัด 5,000.-
5. จดทะเบียนการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือ     ห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด
5.1 ทุนจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท 5,000.-
5.2 ทุนจดทะเบียนทุก 100,000 บาท ที่กำหนดไว้ 500.-   (เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)
5.3 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป 250,000.-
6. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมบริษัท
6.1 จดทะเบียนมติพิเศษ (เพิ่มทุน/ลดทุน/ควบบริษัท) 400.-
6.2 จดทะเบียนเพิ่มทุน     คิดตามทุนที่เพิ่มทุก 100,000 บาท 500.-   (เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)     เพิ่มทุนตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป 250,000.-
6.3 จดทะเบียนลดทุน 400.-
6.4 จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทุกข้อ 400.-
6.5 จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับทุกข้อ 400.-
6.6 จดทะเบียนกรรมการเข้าใหม่ คนละ 400.-
6.7 จดทะเบียนกรรมการออก (ไม่กำหนดจำนวนคน) 400.-
6.8 จดทะเบียนแก้ไขอำนาจกรรมการ 400.-
6.9 จดทะเบียนแก้ไขสำนักงานแห่งใหญ่ และ/หรือสำนักงานสาขา 400.-
6.10 จดทะเบียนแก้ไขดวงตรา 400.-
6.11 จดทะเบียนรายการอื่น ๆ ซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ 400.-

7. จดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชี 400.-
8. จดทะเบียนเปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี 400.-
9. จดทะเบียนแก้ไขอำนาจผู้ชำระบัญชี 400.-
10. จดทะเบียนแก้ไขสำนักงานผู้ชำระบัญชี 400.-
11. จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี 400.-  จดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด   บาท
1. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
1.1 ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 บาท 1,000.-
1.2 ทุนจดทะเบียนทุก 1,000,000 บาท ที่กำหนดไว้ 1,000.-   (เศษของ 1,000,000 บาท ให้คิดเป็น 1,000,000 บาท)
1.3 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป 50,000.-

2. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนจัดตั้งบริษัท
2.1 จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทุกข้อก่อนจัดตั้งบริษัท 500.-   (นอกจากการเพิ่มทุน)
2.2 จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อเพิ่มทุน
(1) ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มไม่เกิน 1,000,000 บาท 1,000.-
(2) ทุนจดทะเบียนทุก 1,000,000 บาท ที่เพิ่มขึ้น 1,000.-   (เศษของ 1,000,000 บาท ให้คิดเป็น 1,000,000 บาท)
(3) ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป 50,000.-

3. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด
3.1 ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 บาท 1,000.-
3.2 ทุนจดทะเบียนทุก 1,000,000 บาท ที่กำหนดไว้ 1,000.-   (เศษของ 1,000,000 บาท ให้คิดเป็น 1,000,000 บาท)
3.3 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 250,000,000 บาท ขึ้นไป 250,000.-

4. จดทะเบียนแปรสภาพบริษัท
4.1 ทุนจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท 1,000.-
4.2 ทุนจดทะเบียนทุก 1,000,000 บาท ที่กำหนดไว้ 1,000.-   (เศษของ 1,000,000 บาท ให้คิดเป็น 1,000,000 บาท)
4.3 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป 50,000.-

5. จดทะเบียนควบบริษัท 10,000.-
6. จดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัท
6.1 ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มไม่เกิน 1,000,000 บาท 1,000.-
6.2 ทุนจดทะเบียนทุก 1,000,000 บาท ที่เพิ่มขึ้น 1,000.-     (เศษของ 1,000,000 บาท ให้คิดเป็น 1,000,000 บาท)
6.3 ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มตั้งแต่ 250,000,000 บาท 250,000.-

7. จดทะเบียนลดทุนบริษัท 500.-
8. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทนอกจากกรณีเพิ่มทุน 500.-
9. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 500.-
10. จดทะเบียนตั้งกรรมการเข้าใหม่ คนละ 500.-
11. จดทะเบียนกรรมการออก (ไม่กำหนดจำนวนคน) 500.-
12. จดทะเบียนเลิกบริษัท 500.-
13 จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี 500.-
14. จดทะเบียนเรื่องอื่น ๆ เรื่องละ 500.-   แบบพิมพ์ที่ใช้จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท และทะเบียนพาณิชย์ ( แบบพิมพ์ที่แจกฟรี ) ( แบบพิมพ์ที่จำหน่าย ) บาท ห้างหุ้นส่วนบริษัท ห้างหุ้นส่วนบริษัท   แบบ บอจ. 1 , 2 , 3, 4 – แบบจองชื่อนิติบุคคล 2 ฉบับ 10.- แบบ หส. 1 , 2 – แบบ บอจ. 5 (สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น) 5.- แบบ ก. – แบบหนังสือมอบอำนาจ 5.- แบบ ว. – แบบหนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท 5.- แบบ สสช. 1 – แบบรายงานการประชุมตั้งบริษัท 10.- แบบ ลช. 1 , 2 , 3 , 5 , 6 – แบบข้อบังคับ 10.-   – แบบวัตถุประสงค์เกษตรกรรม 5.-   – แบบวัตถุประสงค์อุตสาหกรรมและหัตถกรรม 10.- ทั่วไป – แบบวัตถุประสงค์พาณิชยกรรม
15.- แบบ ต.ท. (คำขอตรวจเอกสาร) – แบบวัตถุประสงค์ธุรกิจบริการ 15.- แบบ ร.ท. (คำขอหนังสือรับรอง / สำเนา – แบบสัญญาหุ้นส่วนแก้ไขเพิ่มเติม 5.- เอกสาร / ใบแทนใบสำคัญฯ) – แบบสัญญาเลิกห้างหุ้นส่วน 5.- แบบ ส.บช. (แบบนำส่งงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน) – แบบหนังสือสัญญาโอนหุ้นในบริษัท 5.-

หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ด้านการจดทะเบียนธุรกิจ โทร. 0 2547 5155

ตรางค่าใช้จ่ายในการ จดทะเบียนบริษัท
ตรางค่าใช้จ่ายในการ จดทะเบียนบริษัท
(Visited 31 times, 1 visits today)
Scroll to Top