การค้าอสังหาริมทรัพย์

Click to rate this post!
[Total: 97 Average: 5]

กิจการค้าอสังหาริมทรัพย์

การคำนวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการค่าอสังหาริมทรัพย์ ให้ใช้เกณฑ์สิทธิ โดยให้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการคำนวณรายได้และรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ดังนี้

  1. ให้คำนวณรายได้และรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นรายได้และรายจ่ายทั้งจำนวนเมื่อมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ เฉพาะการขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับการขายนั้น
  2. คำนวณรายได้อละรายจ่ายที่เกี่ยวข้องตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จในแต่ละงวดระยะเวลาบัญชีมารวมคำนวณเป็นรายได้และรายจ่ายในรอบระบะเวลาบัญชี
  3. คำนวณรายได้และรายจ่ายที่เกี่ยวข้องตามงวดที่ถึงกำหนดชำระโดยใช้วิธีการคำนวรตามอัตรากำไรขั้นต้น

การรับรู้รายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิสำหรับกิจการการค้าอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่จะใช้ 3 วิธี คือ

– การรับรู้รายได้ทั้งจำนวน เมื่อผุ้ขายได้โอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อแล้ว

– การรับรู้รายได้ตามอัตราส่วนของงานที่แล้วเสร็จ

– การรับรู้รายได้ตามเงินที่ถึงกำหนดชำระ 

การค้าอสังหาริมทรัพย์
การค้าอสังหาริมทรัพย์
(Visited 28 times, 1 visits today)
Scroll to Top