บันทึกปรับปรุงเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีการเปลี่ยนตัวหุ้นส่วน

Click to rate this post!
[Total: 82 Average: 5]

             ในกรณที่มีการเปลี่ยนตัวหุ้นส่วน ไม่ว่าจะเป็นกรณีรับผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่ หุ้นส่วนตายหรือลาออกก็ตาม ตามกฎหมายถือว่าเป็นการเลิกกิจการ ดังนั้นก่อนที่จะบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวหุ้นส่วน ควรทำการปรับปรุงบัญชีต่างๆ เพื่อคำนวณสิทธิส่วนได้เสีย (บัญชีทุน) ของหุ้นส่วนแต่ละคนให้ถูกต้องตามความเป็นจริงในขณะนั้น เพราะถ้าไม่ปรับปรุงบัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว จะทำให้ห้างหุ้นส่วนซึ่งดำเนินการต่อไป จะมีส่วนในกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของห้างหุ้นส่วนเดิม ซึ่งไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง รายการที่ควรปรับปรุงได้แก่

1).ข้อผิดพลาดของข้อมูลทางบัญชี
2).การตีราคาสินทรัพย์ให้มีมูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบัน
3).การปรับปรุงหนี้สินต่างๆ

บันทึกปรับปรุงเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีการเปลี่ยนตัวหุ้นส่วน
บันทึกปรับปรุงเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีการเปลี่ยนตัวหุ้นส่วน
(Visited 11 times, 1 visits today)
Scroll to Top