การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน เป็นการวัดผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของธุรกิจ

Click to rate this post!
[Total: 89 Average: 5]

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน แบ่งออกได้เป็น 4 ส่วนหลัก ดังนี้

1) สภาพคล่อง
1.1 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio)=สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน
1.2 อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (Quick Ratio) = ( สินทรัพย์หมุนเวียน – สินค้าคงเหลือ ) / หนี้สินหมุนเวียน

2) ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์
2.1 อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ (Receivable Turnover) = ขายเชื่อสุทธิ / ลูกหนี้เฉลี่ย
2.2 อัตราหมุนเวียนของสินค้า (Inventory Turnover) = ต้นทุนสินค้าขาย / สินค้าคงเหลือเฉลี่ย
2.3 ระยะเวลาเรียกเก็บหนี้ (Receivable Turnover Period) = 365 x ลูกหนี้ / ยอดขาย
2.4 ระยะเวลาสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover Period) =365 x สินค้าคงเหลือ / ต้นทุนขาย

3) ความสามารถในการบริหารงาน
3.1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทั้งหมด (Return On Assets : ROA ) = กำไรสุทธิ x 100 / สินทรัพย์ทั้งหมด
3.2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (Return On Equity : ROE) = กำไรสุทธิ x 100 / ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด
3.3 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (Operating Income Margin) = กำไรจากการดำเนินงาน x 100 / ยอดขาย
3.4 อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) = กำไรขั้นต้น x 100 / ยอดขาย

4)  ความสามารถในการชำระหนี้
4.1 อัตราส่วนแห่งหนี้ (Debt Ratio) = หนี้สินรวม / สินทรัพย์รวม
4.2 อัตราส่วนแหล่งเงินทุน (Debt to Equity Ratio) = หนี้สินทั้งหมด / ส่วนของผู้ถือหุ้น
4.3 อัตราส่วนความสามารถจ่ายดอกเบี้ย    (Interest Coverage Ratio) = กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี / ดอกเบี้ยจ่าย

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน เป็นการวัดผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของธุรกิจ
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน เป็นการวัดผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของธุรกิจ
(Visited 429 times, 1 visits today)
Scroll to Top