เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนการ เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น บอจ5

Click to rate this post!
[Total: 2853 Average: 5]

อยากเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นและกรรมการ แต่ไม่ได้ปิดงบการเงินเลย ไม่ทราบว่าสามารถทำได้

สามารถทำได้ โดยต้องให้ผู้ถือหุ้นเดิม โอนหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหม่ เอกสารที่ต้องใช้

1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นคนใหม่ เพื่อจัดพิมพ์ในแบบ บอจ.5 และระบุอาชีพ

2. ใบโอนหุ้น ( แนะนำว่าควรมีการจัดทำ ) เพื่อมิให้มีการฟ้องร้องกันในภายหลัง ซึ่งเป็นการลงลายมือชื่อของผู้โอนหุ้นคนเก่า และผู้รับโอนหุ้นคนใหม่ เพราะเคยมีกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น โดยที่เจ้าตัวไม่ทราบเรื่อง แล้วมาฟ้องร้องกับทางบริษัทครับ

3. แบบ บอจ.5 ( บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ) ฉบับเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นแล้ว

4. หนังสือนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ต่อนายทะเบียน

5. แบบขอคัดรายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับใหม่ พร้อมค่าธรรมเนียม หน้าละ 50 บาท

ขั้นตอนการ เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น  บอจ5
ขั้นตอนการ เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น บอจ5
(Visited 16,299 times, 2 visits today)
Scroll to Top