กำไร (ขาดทุน) สะสม กําไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร คืออะไร

Click to rate this post!
[Total: 505 Average: 5]

กำไร (ขาดทุน) สะสม

1. กำไร (ขาดทุน) สะสมที่จัดสรรแล้ว
– สำรองตามกฏหมาย คือ กำไร (ขาดทุน) ที่สำรองที่กันไว้จากกำไรสุทธิประจำปี ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์
– อื่นๆ คือ กำไร (ขาดทุน) ที่จัดสรรจากกำไรสะสม เพื่อการใดๆตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ให้แสดงเป็นแต่ละประเภท เช่น เพื่อรักษาระดับเงินปันผล เพื่อขยายกิจการ หรือตามเงื่อนไขของภาระผูกพัน

2. กำไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรร คือ กำไรสะสมและกำไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันที่คงเหลือหลังจากการจัดสรรใรกรณีที่มียอดดุลวุทธิเป็น ผลขาดทุนสะสมให้แสดงจำนวนเงินไว้ใน เครื่องหมายวงเล็บและเรียกเป็น ขาดทุนสะสม

กำไร (ขาดทุน) สะสม Related Posts via Categories ผู้นำเข้าและส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษี (1) การยกเลิกใบกำกับภาษี (1) การจำหน่ายหนี้สูญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (1) การชำระค่าภาษีอากรศุลกากร (1) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (1)

กำไร (ขาดทุน) สะสม กําไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร คืออะไร
กำไร (ขาดทุน) สะสม กําไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร คืออะไร
(Visited 4,855 times, 1 visits today)
Scroll to Top