อัตราส่วนวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

Click to rate this post!
[Total: 69 Average: 5]

 – อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์รวม (Total Asset Turnover) = ขายสุทธิ / สินทรัพย์ทั้งหมดเฉลี่ย ความหมาย แสดงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทเพื่อให้เกิดรายได้ อัตราส่วนยิ่งมาก แสดงว่ามีประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ดี
– อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ (Receivable Turnover) = ขายเชื่อสุทธิ / ลูกนี้เฉลี่ย ความหมาย แสดงความสัมพันธ์ระหว่างยอดขายเชื่อกับลูกหนี้ ถ้าอัตราส่วนสูง แสดงว่าบริษัทมีความสามารถในการริหารลูกหนี้ได้ดี เปลี่ยนลูกหนี้เป็นเงินสดได้เร็ว
– ระยะเวลาเฉลี่ยในการเก็บหนี้ (Average Collection Period) = 360 / อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ ความหมาย แสดงระยะเวลาในการเก็บหนี้จากลูกหนี้ว่ายาวนานแค่ไหน สามารถนำมาเปรียบเทียบกับเงื่อนไขการชำระเงิน (Term of Sale) เพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพในการเรียกเก็บหนี้
– อัตราการหมุนเวียนของสินค้า (Inventory Turnover) = ต้นทุนสินค้าขาย / สินค้าคงเหลือเฉลี่ย ความหมาย ใช้วัดอัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ เพื่อให้ทราบถึงความคล่องตัวของสินค้าว่าสามารถจำหน่ายออกไปได้เร็วเเพียงใด อัตราส่วนยิ่งสูง แสดงว่ายิ่งขายออกได้เร็ว แสดงถึงประสิทธิภาพในการขายของบริษัทด้วย

อัตราส่วนวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราส่วนวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
(Visited 25 times, 1 visits today)
Scroll to Top