เปิดบัญชีธนาคาร

รายงานการประชุม เปิดบัญชีธนาคาร

Click to rate this post!
[Total: 472 Average: 5]

รายงานการประชุม

บริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด……………………………………….

ประชุมครั้งที่ 1 / 25xx

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25xx เวลา 9.00 – 10.00 น.

ประชุม ณ สำนักงานเลขที่ ……………………………………………………………………………..

 

มีผู้เป็นหุ้นส่วนมาเข้าร่วมประชุมดังนี้

1. ……………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………….

3. ……………………………………………………………….

โดยมี ……………………………………… เป็นประธานการประชุม …………………………………….. ผู้เข้าร่วมประชุม ……………………………………… ผู้เข้าร่วมประชุม เริ่มการประชุม เวลา 9.00 น.

 

ระเบียบวาระที่ 1. เรื่องการขอเปิดบัญชีธนาคาร ของบริษัท/ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประธาน ได้กล่าวแถลงต่อที่ประชุมว่า การที่เชิญประชุมครั้งนี้ก็เพื่อให้ที่ประชุม พิจารณาเรื่อง การขอเปิดบัญชีเงินฝาก ของบริษัท /ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการดำเนินกิจการของบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเปิด – บัญชีออมทรัพย์ กับ ธนาคารกสิกรไทย จก (มหาชน) สาขา …………………………………………………… ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำเนินการได้ตามที่ประธานเสนอ

 

ระเบียบวาระที่ 2. แต่งตั้งผู้กระทำการแทนบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยมีเงื่อนไขการลงนาม เบิก ถอน คือ ………………………………………………………………….. พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด และ เป็นผู้กระทำการ ในธุรกรรมทุกอย่างกับธนาคาร ตามระเบียบวาระที่ 1 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่มีผู้เสนอ

 

ระเบียบวาระที่ 3. เรื่องอื่น ๆ ไม่มี ปิดประชุม เวลา 10.00 น.

 

(ลงชื่อ) …………………………………………………………. ประธานการประชุม

         (………………………………………………………….)

(ลงชื่อ) …………………………………………………………. ผู้เข้าร่วมประชุม

          (………………………………………………………….)

(ลงชื่อ) …………………………………………………………. ผู้เข้าร่วมประชุม

         (………………………………………………………….) 

 

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

รายงานการประชุม เปิดบัญชีธนาคาร
รายงานการประชุม เปิดบัญชีธนาคาร
(Visited 1,318 times, 1 visits today)
Scroll to Top