มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน คือ ( Recoverable amount : RA )

Click to rate this post!
[Total: 223 Average: 5]

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ( Recoverable amount : RA ) หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายสินทรัพย์ หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน คือ  ( Recoverable amount : RA )
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน คือ ( Recoverable amount : RA )
(Visited 1,497 times, 1 visits today)
Scroll to Top