มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย คือ (Fair value less costs to sell or Net fair value : NFV)

Click to rate this post!
[Total: 183 Average: 5]

มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ( Fair value less costs to sell or Net fair value : NFV ) หมายถึง จำนวนที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดหักด้วยต้นทุนการขายินทรัพย์นั้น โดยที่ผู้ซื้อกับผู้ขายสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกัน ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน

มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย คือ (Fair value less costs to sell or Net fair value : NFV)
มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย คือ (Fair value less costs to sell or Net fair value : NFV)
(Visited 786 times, 1 visits today)
Scroll to Top