มูลค่าจากการใช้ คือ (Value in use : VIU)

Click to rate this post!
[Total: 135 Average: 5]

มูลค่าจากการใช้ ( Value in use : VIU ) หมายถึง มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับ จากการใช้สินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

มูลค่าจากการใช้ คือ (Value in use : VIU)
มูลค่าจากการใช้ คือ (Value in use : VIU)
(Visited 659 times, 1 visits today)
Scroll to Top