มูลค่าตามบัญชี คือ ( Carrying amount : CA )

Click to rate this post!
[Total: 309 Average: 5]

มูลค่าตามบัญชี ( Carrying amount : CA ) หมายถึง มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับ จากการใช้สินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

มูลค่าตามบัญชี คือ ( Carrying amount : CA )
มูลค่าตามบัญชี คือ ( Carrying amount : CA )
(Visited 1,640 times, 1 visits today)
Scroll to Top