ผลขาดทุนจากการด้อยค่า คือ ( Loss in impairment )

Click to rate this post!
[Total: 220 Average: 5]

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า ( Loss in impairment ) หมายถึง จำนวนมูลค่าตามบัญชีที่สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า คือ ( Loss in impairment )
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า คือ ( Loss in impairment )
(Visited 986 times, 1 visits today)
Scroll to Top