ภาษีสรรพากร คือ (Revenue tax)

Click to rate this post!
[Total: 97 Average: 5]

ภาษีสรรพากร ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์

ภาษีสรรพากร คือ (Revenue tax)
ภาษีสรรพากร คือ (Revenue tax)
(Visited 169 times, 1 visits today)
Scroll to Top