ภาษีท้องถิ่น คือ ( Local tax )

Click to rate this post!
[Total: 127 Average: 5]

ภาษีท้องถิ่น เป็นภาษีที่ราชการส่วนท้องถิ่นเรียกเก็บเพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่นนั้นๆ ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ

ภาษีท้องถิ่น คือ ( Local tax )
ภาษีท้องถิ่น คือ ( Local tax )
(Visited 264 times, 1 visits today)
Scroll to Top