การบัญชี คือ ( Accounting )

Click to rate this post!
[Total: 114 Average: 5]

การบัญชี (Accounting) หมายถึง รูปแบบการเก็บรวบรวม บันทึก จำแนกและทำสรุปข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ตัวเลขทางเศรษฐกิจ ตามแบบวิธีการบัญชีที่ถูกต้องตามหลักสากล เพื่อเป็นข้อมูลทางการเงินที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้

การบัญชี คือ ( Accounting )
การบัญชี คือ ( Accounting )
(Visited 190 times, 2 visits today)
Scroll to Top