เกณฑ์คงค้าง คือ ( Accrual Basis )

Click to rate this post!
[Total: 690 Average: 5]

เกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) หมายถึง เป็นการบันทึกรายการค้าต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายหรือรายได้  ซึ่งใช้หลักของเวลาเป็นตัวกำหนดตามงวดบัญชีนั้นๆ เช่น 3 เดือน ,  1 ปี โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะได้รับหรือจ่ายในรูปแบบของเงินสด

เกณฑ์คงค้าง คือ ( Accrual Basis )
เกณฑ์คงค้าง คือ ( Accrual Basis )
(Visited 5,114 times, 1 visits today)
Scroll to Top