รายได้ค้างรับ คือ ( Accrued Incomes )

Click to rate this post!
[Total: 163 Average: 5]

รายได้ ค้างรับ (Accrued Incomes) หมายถึง กิจการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการชำระและมีสิทธิในการเรียกร้องเงินในอนาคต ซึ่งจะถูกปรับปรุงบัญชีเป็นรายงานส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียน เช่น ค่าเช่าค้างรับ ดอกเบี้ยค้างรับเป็นต้น

รายได้ค้างรับ คือ ( Accrued Incomes )
รายได้ค้างรับ คือ ( Accrued Incomes )
(Visited 869 times, 1 visits today)
Scroll to Top