จัดสรรแล้ว คือ ( Appropriated )

Click to rate this post!
[Total: 97 Average: 5]

จัดสรรแล้ว (Appropriated) หมายถึง กิจกรรมการดำเนินงานใดๆที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ของกิจการ เช่น การจัดสรรกำไรสะสมของกิจการ ซึ่งแบ่งการจัดสรรเป็น 3 ประเภท คือ 1.การจัดสรรตามกฏหมาย 2. การจัดสรรตามข้อผูกพัน 3. การจัดสรรตามนโยบายของบริษัท/กิจการ

จัดสรรแล้ว คือ ( Appropriated )
จัดสรรแล้ว คือ ( Appropriated )
(Visited 144 times, 1 visits today)
Scroll to Top