วิธีถัวเฉลี่ย คือ (Average)

Click to rate this post!
[Total: 323 Average: 5]

วิธีถัวเฉลี่ย (Average) เป็นวิธีตีราคาสินค้าคงเหลือด้วยราคาทุน โดยใช้หลักการต้นทุนสินค้าคงเหลือ คือการถัวเฉลี่ยต้นทุนทั้งหมดในการซื้อ ในการแปลงสภาพและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในการผลิตสินค้าคงเหลือนั้นๆ

วิธีถัวเฉลี่ย คือ (Average)
วิธีถัวเฉลี่ย คือ (Average)
(Visited 3,940 times, 1 visits today)
Scroll to Top