หน่วยเสียเกินปกติ คือ ( Abnormal Spoilage )

Click to rate this post!
[Total: 272 Average: 5]

หน่วยเสียเกินปกติ (Abnormal Spoilage) หมายถึง ส่วนงานในขั้นตอนการผลิตที่มีข้อบกพร่อง มีตำหนิ ซึ่งมีจำนวนเกินกว่ามาตรฐานทั่วไปที่เกิดขึ้นหรือตามข้อกำหนดของกิจการ ซึ่งหน่วยเสียเกินปกติเหล่านี้ต้องได้รับการควบคุมดูแล เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีปริมาณเพิ่มขึ้นหรือเกิดขึ้นในครั้งต่อไป

หน่วยเสียเกินปกติ คือ ( Abnormal Spoilage )
หน่วยเสียเกินปกติ คือ ( Abnormal Spoilage )
(Visited 756 times, 1 visits today)
Scroll to Top