วิธีการปันส่วนต้นทุนของผลิตภัณฑ์รวม คือ ( Allocation of Joint Products )

Click to rate this post!
[Total: 205 Average: 5]

วิธีการปันส่วนต้นทุนของผลิตภัณฑ์รวม (Allocation of Joint Products) หมายถึง วิธีการหาต้นทุนร่วมสำหรับโรงงานที่ผลิตสินค้าหลายชนิด โดยกิจการจะมีต้นทุนเกิดขึ้นมากมาย เช่น วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายการผลิต ซึ่งไม่สามารถบอกได้ว่าต้นทุนเหล่านี้เป็นของผลิตภัณฑ์ชนิดใด ดังนั้นในทางบัญชีจึงใช้วิธีการปันส่วนต้นทุนของผลิตภัณฑ์รวมเป็นการหาค่าต้นทุนของสินค้าแต่ละประเภทอย่างยุติธรรม

วิธีการปันส่วนต้นทุนของผลิตภัณฑ์รวม คือ ( Allocation of Joint Products )
วิธีการปันส่วนต้นทุนของผลิตภัณฑ์รวม คือ ( Allocation of Joint Products )
(Visited 1,051 times, 1 visits today)
Scroll to Top