หุ้นกู้ คือ (Bonds)

Click to rate this post!
[Total: 73 Average: 5]

หุ้นกู้ (Bonds) หมายถึง ตราสารหนี้ชนิดหนึ่งที่ออกโดยภาคเอกชน เป็นตราสารหนี้ประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาวที่ออกโดยผู้กู้ ซึ่งระบุกู้ยืมเงินจำนวนหนึ่งจากผู้ซ้อ และสัญญาว่าจะชำระคืนในระยะเวลาที่กำหนดพร้อมจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายงวดตามที่ระบุไว้ในสัญญาตลอดอายุหุ้นกู้ ดังนั้นผู้ซื้อหุ้นกู้จึงมีสภาพเป็นเจ้าหนี้ของกิจการที่ออกหุ้นกู้นั้นๆ

หุ้นกู้ คือ (Bonds)
หุ้นกู้ คือ (Bonds)
(Visited 20 times, 1 visits today)
Scroll to Top