ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(BankStatement)

ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

Click to rate this post!
[Total: 166 Average: 5]

ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) คือรายงานจากธนาคารที่ส่งมาให้กิจการเพื่อเป็นหลักฐาน(โดยส่วนมากเป็นรายการบัญชีกระแสเงินสด) โดยเมื่อกิจการได้รับใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคารจะต้องนำมาเปรียบเทียบกับบัญชีเงินสดของกิจการ

ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)
ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)
(Visited 793 times, 1 visits today)
Scroll to Top