เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร คือ ( Bank overdraft )

Click to rate this post!
[Total: 338 Average: 5]

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (Bank overdraft) คือรูปแบบหนึ่งที่ธนาคารให้กิจการกู้เงินระยะสั้นเพื่อนำไปลงทุนในกิจกรรมประจำวันของกิจการ โดยกิจการสามารถเบิกเงินโดยใช้เช็คผ่านบัญชีกระแสรายวัน ซึ่งจะเบิกกี่ครั้งก็ได้แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่ทางธนาคารได้กำหนดไว้

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร คือ ( Bank overdraft )
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร คือ ( Bank overdraft )
(Visited 4,220 times, 1 visits today)
Scroll to Top