ตั๋วแลกเงิน(BillofExchange)

ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)

Click to rate this post!
[Total: 104 Average: 5]

ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) คือเอกสารที่คู่สัญญาใช้เป็นหลักฐานทางการเงินระหว่างสองฝ่าย โดยเป็นตราสารที่ผู้ออกตราสาร (ธนาคาร) สั่งให้บุคคลหนึ่งจ่ายเงินให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง โดยในตั๋วแลกเงินจะต้องระบุ ผู้สั่งจ่าย ผู้จ่ายและผู้รับเงินในเอกสารทุกครั้ง

ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)
ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)
(Visited 93 times, 1 visits today)
Scroll to Top