ผลิตภัณฑ์พลอยได้ คือ (By product)

Click to rate this post!
[Total: 106 Average: 5]

ผลิตภัณฑ์พลอยได้ (By product) หมายถึงผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญจากกระบวนการการผลิตสินค้าหลัก ซึ่งผลิตภัณฑ์พลอยได้จะมีมูลค่าต่ำกว่าผลิตภัณฑ์หลักเสมอ ซึ่งการตัดสินว่าผลิตภัณฑ์ใดเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้อาจขึ้นอยู่กับนโยบายฝ่ายบริหารของกิจการนั้นๆ

ผลิตภัณฑ์พลอยได้ คือ (By product)
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ คือ (By product)
(Visited 205 times, 1 visits today)
Scroll to Top