สมุดรายวันรับเงิน คือ ( Cash Receipts Journal )

Click to rate this post!
[Total: 148 Average: 5]

สมุดรายวันรับเงิน (Cash Receipts Journal) หมายถึง รายงานบันทึกรายการรับเงินสดหรือเงินฝากธนาคารทุกชนิดในแต่ละวันของกิจการโดยระบุ รายการจำนวนเงินพร้อมแยก เดบิต เครดิต จากนั้นทุกๆสิ้นเดือนจะทำการรวมยอดแล้วผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง

สมุดรายวันรับเงิน คือ ( Cash Receipts Journal )
สมุดรายวันรับเงิน คือ ( Cash Receipts Journal )
(Visited 605 times, 1 visits today)
Scroll to Top