ความครบถ้วน(Completeness)

ความครบถ้วน (Completeness)

Click to rate this post!
[Total: 204 Average: 5]

ความครบถ้วน (Completeness) หมายถึง การจัดทำบัญชีและการทำข้อมูลในงบการเงินจะต้องมีความถูกต้องครบถ้วนสมบรูณ์ โดยพิจารณาความมีนัยสำคัญและต้นทุนในการจัดทำ เพื่อไม่ให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นกับข้อมูลจนทำให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานะของกิจการ

ความครบถ้วน (Completeness)
ความครบถ้วน (Completeness)
(Visited 616 times, 1 visits today)
Scroll to Top