บริษัทจำกัดคือ(CompanyLimited)

บริษัทจำกัด (Corporation or Limited Company)

Click to rate this post!
[Total: 145 Average: 5]

บริษัทจำกัด (Corporation or Limited Company) คือองค์กรธุรกิจที่จดทะเบียนการค้ากับกรมพัฒนาธุรกิจ โดยมีรูปแบบการจัดตั้งด้วยระดมทุนในรูปหุ้นส่วนและผู้ถือหุ้นทุกคนมีความรับผิดชอบในหนี้สินของกิจการแบบจำกัดโดยไม่เกินจำนวนเงินลงทุนหรือมูลค่าหุ้นที่ตนถือครองอยู่

บริษัทจำกัด (Corporation or Limited Company)
บริษัทจำกัด (Corporation or Limited Company)
(Visited 556 times, 1 visits today)
Scroll to Top