งบกระแสเงินสด คือ (Cash flow statement)

Click to rate this post!
[Total: 134 Average: 5]

งบกระแสเงินสด (Cash flow statement) หมายถึง งบการเงินที่แสดงถึงการได้มาหรือจ่ายไปของกิจการ โดนกระแสเงินสดของกิจการจะเกี่ยวข้องกับ 3 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมดำเนินการ กิจกรรมการจัดหาและกิจกรรมการลงทุน

งบกระแสเงินสด คือ (Cash flow statement)
งบกระแสเงินสด คือ (Cash flow statement)
(Visited 306 times, 1 visits today)
Scroll to Top