สินทรัพย์หมุนเวียน คือ ( Current Assets )

Click to rate this post!
[Total: 169 Average: 5]

สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) คือ สินทรัพย์ของกิจการที่มีสภาพคล่องสูงสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ภายในระยะเวลา 1 ปี เช่น เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การค้า หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด เป็นต้น

สินทรัพย์หมุนเวียน คือ ( Current Assets )
สินทรัพย์หมุนเวียน คือ ( Current Assets )
(Visited 560 times, 1 visits today)
Scroll to Top