เงินลงทุนชั่วคราว คือ ( Current Investments )

Click to rate this post!
[Total: 399 Average: 5]

เงินลงทุนชั่วคราว (Current Investments) หมายถึง เงินลงทุนที่กิจการตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปีโดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะขายในอนาคตอันใกล้ เช่น หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด , ตราสารหนี้ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี , ตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็นต้น

เงินลงทุนชั่วคราว คือ ( Current Investments )
เงินลงทุนชั่วคราว คือ ( Current Investments )
(Visited 1,747 times, 1 visits today)
Scroll to Top