กฏหมายห้ามใช้แรงงานเด็ก

Click to rate this post!
[Total: 86 Average: 5]

การใช้แรงงานเด็ก
-ห้ามมิให้นายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีเป็นลูกจ้าง
-ในกรณีที่ต้องการจ้างเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเป็นลูกจ้าง ต้องปฏิบัติดังนี้
1.แจ้งการจ้างซึ่งเป็นเด็กต่อพนักงาตรวจแรงงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่เด็กเข้าทำงาน
2.จัดทำบันทึกสภาพการจ้างกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
3.แจ้งการสิ้นสุดการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กต่อพนักงานตรวจแรงงาน
-ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กมีเวลาพักวันหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงติดต่อกันหลังจากที่ลูกจ้างทำงานมาแล้วไม่เกิน 4 ชั่วโมง
-ห้ามมิให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในระหว่าง 22.00 นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา
-ห้ามมิให้ลูกจ้างที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีทำงานล่วงเวลาหรือทำงานในวันหยุด

กฏหมายห้ามใช้แรงงานเด็ก
กฏหมายห้ามใช้แรงงานเด็ก

(Visited 11 times, 1 visits today)
Scroll to Top