กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน คือ ( Cash Flow from Investing Activities )

Click to rate this post!
[Total: 117 Average: 5]

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (Cash Flow from Investing Activities) หมายถึง การได้มาและจ่ายออกไปของเงินสดเพื่อกิจกรรมการลงทุนของกิจการ เช่น เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ระยะยาว เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ เป็นต้น

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน คือ ( Cash Flow from Investing Activities )
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน คือ ( Cash Flow from Investing Activities )
(Visited 314 times, 1 visits today)
Scroll to Top