ทุนเรือนหุ้น คือ ( Capital Stock )

Click to rate this post!
[Total: 272 Average: 5]

ทุนเรือนหุ้น (Capital Stock) หมายถึง เงินทุนของบริษัทที่ได้ทำการจดทะเบียนและเรียกชำระเรียบร้อยแล้ว

ทุนเรือนหุ้น คือ ( Capital Stock )
ทุนเรือนหุ้น คือ ( Capital Stock )
(Visited 1,515 times, 3 visits today)
Scroll to Top