การปิดบัญชี คือ ( Closing Entries )

Click to rate this post!
[Total: 190 Average: 5]

การปิดบัญชี (Closing Entries) หมายถึง การปิดยอดคงเหลือบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายโอนไปบัญชีกำไรขาดทุน และยอดคงเหลือของบัญชีกำไรขาดทุนจะถูกโอนไปยังบัญชีทุนเช่นเดียวกับยอดคงเหลือบัญชีถอนใช้ส่วนตัว ซึ่งการปิดบัญชีจะต้องทำให้ตัวเลขในบัญชีตรงกับความเป็นจริง สามารถพิสูจน์ได้โดยการจัดทำงบทดลองหลังปิดบัญชี

การปิดบัญชี คือ ( Closing Entries )
การปิดบัญชี คือ ( Closing Entries )
(Visited 885 times, 3 visits today)
Scroll to Top