ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporation Income Tax)

Click to rate this post!
[Total: 96 Average: 5]

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporation Income Tax) หมายถึง จำนวนเงินที่รัฐเรียกเก็บจากผู้ประกอบการที่มีสภาพเป็นนิติบุคคล เช่น บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporation Income Tax)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporation Income Tax)
(Visited 88 times, 1 visits today)
Scroll to Top