ผังบัญชี คือ ( Chart of Account )

Click to rate this post!
[Total: 788 Average: 5]

ผังบัญชี

ผังบัญชี (Chart of Account) หมายถึง ผังที่แสดงรายชื่อแยกประเภททุกบัญชีของกิจการ โดยจัดเรียงตามลำดับหมวดหมู่บัญชี อันได้แก่ หมวดบัญชีสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งกำหนดเลขที่บัญชีของแต่ละบัญชีด้วยเพื่อความสะดวกในการค้นหาบัญชีต่างๆ

ผังบัญชี คือ ( Chart of Account )
ผังบัญชี คือ ( Chart of Account )
https://www.pangpond.com/%e0%b8%9c%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b5
(Visited 3,403 times, 1 visits today)
Scroll to Top