เงินขาดและเกินบัญชี คือ ( Cash Short and Over )

Click to rate this post!
[Total: 682 Average: 5]

เงินขาดและเกินบัญชี (Cash Short and Over) เงินขาดบัญชี หมายถึง เงินที่ถืออยู่ในมือน้อยกว่ายอดคงเหลือในบัญชีเงินสดย่อย ในขณะที่เงินเกินบัญชี หมายถึง เงินที่ถืออยู่ในมือมากกว่ายอดเงินเหลือในบัญชีเงินสดย่อย โดยทั้งสองกรณีจะบันทึกรายการว่า “เงินขาดและเกินบัญชี”

เงินขาดและเกินบัญชี คือ ( Cash Short and Over )
เงินขาดและเกินบัญชี คือ ( Cash Short and Over )
(Visited 5,955 times, 2 visits today)
Scroll to Top