เช็คคืน คือ ( Check Returned )

Click to rate this post!
[Total: 734 Average: 5]

เช็คคืน (Check Returned) คือ เช็คที่นำฝากธนาคารแล้ว ทางธนาคารไม่สามารถนำเข้าบัญชีได้ ซึ่งอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การถูกระงับสั่งจ่าย หรือ เงินในบัญชีของผู้จ่ายเช็คไม่เพียงพอกับจำนวนยอดเงินที่เขียนอยู่ในเช็ค

เช็คคืน คือ ( Check Returned )
เช็คคืน คือ ( Check Returned )
(Visited 7,556 times, 1 visits today)
Scroll to Top