รายจ่ายฝ่ายทุน คือ ( Capital Expenditures )

Click to rate this post!
[Total: 349 Average: 5]

รายจ่ายฝ่ายทุน (Capital Expenditures) คือ รายจ่ายที่มีลักษณะเป็นการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกิจการ ซึ่งแตกต่างจากรายจ่ายในการดำเนินงานโดยปกติของกิจการ โดยรายจ่ายฝ่ายทุน ได้แก่  การซื้อที่ดิน อาคาร เครื่องจักร หรือ ซื้อค่าลิขสิทธิ์ ค่าสัมปทาน เป็นต้น

รายจ่ายฝ่ายทุน คือ ( Capital Expenditures )
รายจ่ายฝ่ายทุน คือ ( Capital Expenditures )
(Visited 1,636 times, 1 visits today)
Scroll to Top