บัตรลงเวลา คือ ( Clock Card )

Click to rate this post!
[Total: 193 Average: 5]

บัตรลงเวลา (Clock Card) คือ บัตรที่ใช้บันทึกเวลาในการทำงานของพนักงานและลูกจ้าง โดยบัตรลงเวลาจะต้องมีการระบุรายละเอียดชื่อของคนงาน รหัสประจำตัวและแผนกงานที่สังกัด  เพื่อความสะดวกในการรวบรวมบัตรลงเวลาเพื่อใช้ในการคำนวณค่าแรงงาน

บัตรลงเวลา คือ ( Clock Card )
บัตรลงเวลา คือ ( Clock Card )
(Visited 954 times, 1 visits today)
Scroll to Top