บัญชีเงินถอน คือ ( Drawing Account )

Click to rate this post!
[Total: 256 Average: 5]

บัญชีเงินถอน (Drawing Account) หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกรายการที่เกิดขึ้นของเจ้าของกิจการและผู้เป็นหุ้นส่วน อันได้แก่ รายการถอนเงินสดหรือสินทรัพย์อื่นๆไปใช้ล่วงหน้า เป็นต้น

บัญชีเงินถอน คือ ( Drawing Account )
บัญชีเงินถอน คือ ( Drawing Account )
(Visited 1,272 times, 1 visits today)
Scroll to Top